APTALC

APTALC representa els professionals del turisme de l’administració local de Catalunya. Això és els qui fan tasques de gestió, promoció i informació turística en ajuntaments, consells comarcals, diputacions i organismes que en depenen. És la única entitat al país que aplega aquest col·lectiu i, per tant, actua com a interlocutor davant les administracions, les universitats, les entitats i les empreses turístiques.

Could be of your interest...